دستگاه آمیزشی مردان از بیضه و کیسه های منی، غده پروستات، غده های کوپر، آلت و مجراهایی که واسطه بین این اجزاء است، تشکیل یافته است.

 

بیضه (Testis – Testicle)

در فرد بالغ بیضه چپ اندکی از بیضه راست پایین تر قرار دارد. هر بیضه حدود 4 سانتی متر طول و 2/5 سانتیمتر پهنا دارد و 3 سانتیمتر قطر از جلو به عقب آن است. اگر طول آن از 3 سانتی متر کمتر باشد باید آن حالت را مرضی پنداشت. وزن هر بیضه حدود 20 گرم و قوام آن نسبتا محکم و قابل ارتجاع است و در امتدادش اپیدیدیم اتصال دارد.

 

اپیدیدیم (Epididymis)

اپیدیدیم که به کنار عقبی بیضه چسبیده است، مجرای دراز و پیچیده است که بصورت توده ای پهن و دراز درآمده و یک انتهای آن حجیم تر است.

 

کیسه های منی

کیسه های منی (که البته محل ذخیره منی نیست و این نام از گذشته به غلط بر آنها مانده است) در کیسه ترشح کننده است که حفره داخل آن خانه به خانه است. طول آن ها حدود 5 سانتی متر بوده و در عقب مثانه جای دارد.

 

غده پروستات (The Prostate Gland)

غده پروستات که درست در زیر مثانه جای گرفته است، در حدود 20 گرم وزن دارد و نزدیک به 2/5 سانتی متر از قسمت عقبی میزراه را در بر گرفته است.

آلت مرد (قضیب)

آلت مرد که در پایین شکم، در زاویه بین دو ران آویزان است. شکل و اندازه آن در حالت شلی و نعوظ تفاوت می کند.

در حالت شلی بصورت استوانه ای که در جلو کیسه تخم آویزان است و اندازه های آن بطور متوسط 9 سانتیمتر طول، 3 سانتی متر در قطر و 8/5 سانتی متر در پیرامون است.

در حالت نعوظ، حجم آن زیاد و قوامش سخت می گردد و در جلو شکم بالا می آید و شکل آن به صورت منشوری مثلثی با کنارهای مدور در می آید. شدت نعوظ بستگی به شدت تحریک دارد و در نتیجه زاویه نعوظ که آلت در حال ایستاده با سطح افقی می سازد تفاوت می کند. در حالت عادی در افراد جوان این زاویه حدود 20 تا 40 درجه است و قاعدتا در سنین بالاتر این زاویه کمتر می شود و آلت در حالت نعوظ افقی می ایستد. آلت در حال نعوظ قوسی دارد که تعقر آن به طرف بالا متوجه است و در ضمن به یکی از دو طرف (اغلب به چپ) گرایش دارد و این تغییرات به شرطی که خیلی شدید نباشد طبیعی است ولی اگر راست یا چپ گرایی آلت شدید باشد ممکن است منی را به درستی در دهانه رحم نریزد و امکان باروری کمتر می شود.

اندازه آلت (که خواهیم دید در عمل نزدیکی اهمیت چندانی ندارد) در افراد مختلف، متفاوت است و گاه آلتی در هنگام شلی بسیار کوچک ولی به هنگام نعوظ کاملا متناسب است.

طول آلت گویا به عوامل نژادی و منطقه ای نیز وابسته است و در بین غربی ها، سیاه پوستان و درمیان شرقی ها اعراب به داشتن آلت بزرگ مشهورند لیکن گزارش علمی در این مورد وجود ندارد. با این همه در گزارش های جهانگردان و نیز در سفرنامه ها اشاره به این مطلب فراوان است. طول آلت در پیرمردان بیشتر از جوانان است و سبب آن شاید از بین رفتن چربی ناحیه شرمگاه باشد، چنانچه در افراد چاق نیز به علت گردآمدن چربی در زیر شکم و شرمگاه، آلت بسیار کوچک می شود.

میانگین اندازه هایی که برای آلت باید در نظر گرفت 15 سانتی متر طول، 3/5 سانتی متر قطر آن در وسط و 11 سانتی متر پیرامون خواهد بود. اما طول آلت اگر 11 تا 20 سانتی متر هم باشد باز طبیعی است. در موارد استثنایی طول هایی حدود 40 سانتی متر هم ملاحظه شده است. به نظر نمی رسد که اندازه آلت به ریز و درشتی قامت شخص وابسته باشد.

برای سنجش اندازه آلت از یک خط کش معمولی استفاده می شود و در حال ایستاده (در حالی که آلت در حال نعوظ است) یک انتهای خط کش را موازی با آلت به پوست شرمگاه تماس می دهند و عددی را که در حد نوک کلاهک آلت است می خوانند.

اصولا اندازه گیری آلت به هر روشی که باشد عدد دقیقی بدست نمی آید و از این رو لزومی ندارد که برای یک دو میلیمتر اضافه یا کم آدمی به ضرب و تقسیم توسط جوید به ویژه آنکه ((حدود طبیعی)) در این مورد بسیار وسیع است و شخص کاردان با چندبار مشاهده، و دقت، تنها با دیدن، طبیعی بودن یا نبودن اندازه آلت را حدس می زند.