تعریف اصطلاح قدرت مطلق در ورزش

 

توانايی ورزشکار در اعمال حداکثر قدرت بدون توجه به وزن بدن را قدرت مطلق می نامند. در برخی از ورزشها مانند پرتاب وزنه، وزنه برداری و کشتی بايد در بالاترين سطح خود توسعه یابد.