yoga1

نتایج  یک پژوهش نشان داد که 84 روز پرداختن به فعالیت ورزشی یوگا سبب بهبود بی خوابی در خانمهای یائسه گردد، با وجود این بر علایم گرگرفتگی و عرق کردن های شبانه ناثیری نداشت. نتایج این

تحقیق درمجله  Menopause   به چاپ رسید. به نوشته  نویسنده مسئول این مقاله؛ دکتر Katherine Newton ،” بسیاری از زنان یائسه از بی خوابی رنج می برند در حالی که باید بدانند که یوگا می تواند موجب بهود کم خوابی آن ها شود.” وی در ادامه افزود، ” هورمون درمانی تنها روش مورد تأیید FDA برای درمان گرگرفتگی و عرق ریزی های شبانه زنان در دوران یائسگی است. و به طور معمول، زنان کمی در این روزها تن به هورمون درمانی می دهند. “هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی سه روش طبیعی؛ یوگا- فعالیت ورزشی و روغن ماهی بر کاهش علایم یائسگی بود. بدین منظور 249 زن سالم، که پیش از این زندگی کم تحرکی داشتند، به چهار دسته؛ یوگا- فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط- دریافت دارونما و یک گروه نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی با شدت متوسط توانست تنها موجب بهبود مختصر خواب و نیز علایم افسردگی در زنان گردد، با وجود این یوگا موجب بهبود معنادار کیفیت خواب و نیز افسردگی در آزمودنی ها شد. دریافت مکمل آُمگا3 نیز هیچ اثر معناداری در کیفیت خواب و نیز علایم گرگرفتکی، عرق ریزی شبانه یا خلق و خوی آزمودنی ها ایجاد نکرد.

منبع-http://www.yourdoctor.ir/