استقامت در توان

 

استقامت در توان، نوعی قدرت است که در فعالیت هایی مانند جهش در بسکتبال، آبشار والیبال مورد نیاز است و ورزشکار باید توانایی این حرکات سریع را در طول مسابقه داشته باشد.