تحقیقات انجام شده نشان می دهد که زنان برای انجام عمل جنسی باید عاشق باشند. حتی اكنون نیز بنظر  مناسب نمی آید كه یك زن فقط خواستار تماس جنسی باشد. اول بایستی او عاشق یك نفر بخصوص شود تا سپس بتواند میل به اعمال جنسی داشته باشد. زنان مجبور بوده اند امیال جنسی خود را زیر ماسك احساسات پنهان كرده و آگاهانه یا ناآگاهانه یك عشق را اختراع كنند تا بتوانند رابطه جنسی داشته باشند.

زنان برای عمل جنسی باید عاشق باشند

برعكس اگر یك پسر فقط بخاطر میل جنسی خواستار رابطه جنسی باشد امری طبیعی تلقی می شود. ولی پسرها داشتن  الزام به عشق، الزام به شهوتی بودن داشته اند. فرض بر این بوده كه پسرها همیشه خواستار عشق هستند بدون انكه احساسی در كار باشد.

این مسئله در مورد تمامی پسران و مردان صدق نمی کند و بستگی به روحیه فرد نیز دارد و پیش داوری به هیچ عنوان کار صحیحی نخواهد بود. در قسمت های دیگر مجله پزشکی دکتر سلام در این رابطه بیشتر سخن گفته ایم می توانید مطالعه بفرمایید.