1365142751_Big M Kakaoخوردن شیر کاکائو به سبب داشتن پروتئین با کیفیت و مواد مغذی باعث برگرداندن انرژی از دست رفته ناشی از کار سخت و همچنین عضله بدون چربی است.پس برای شناگران بهترین گزینه است

شیر کاکائو، نوشیدنی کاملا مناسبی برای بازیابی انرژی از دست رفته است؛ چرا که نسبت کربوهیدرات – پروتئین مناسبی را در اختیار ورزشکار قرار می‌دهد.

به گفته محققان، این نتایج از این حیث برای شناگران مهم است که طی یک روز باید چندین دور مسابقات را بدون از دست دادن انرژی تجربه کنند.

طی این پژوهش، محققان از گروهی شناگر خواستند تا پس از انجام شنا، سه نوع نوشیدنی شامل نوشابه ورزشی کربوهیدراتی ( که دارای کالری مشابهی با شیرکاکائو است)، نوشیدنی بی کالری و شیر کاکائو کم چرب را مصرف کنند.

پنج ساعت بعد، تست‌های عملکرد این شناگران و سوخت و ساز فوری انرژی آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان می‌داد که مصرف شیر کاکائو تاثیر چشمگیری در بازیابی انرژی دارد.

بنا بر نتایج این تحقیق، شیرکاکائو دارای پروتئین با کیفیت و مواد مغذی است که می‌تواند انرژی از دست رفته ناشی از کار سخت و همچنین عضله بدون چربی را فراهم کند.

این پژوهش طی کنفرانس سالیانه انجمن پزشکی ورزشی آمریکا مطرح شد.