مراحل و اصول طراحی و زمانبندی تمرينات قدرتی

 

برای طراحی و زمانبندی تمرینات قدرتی باید یکسری از مراحل و همچنین اصول مهم رعایت شود تا آن برنامه تمرینی قدرتی، یک برنامه ی خوب به شما آید. مراحل زمانبندی تمرینات قدرتی به 5 قسمت تشکیل می شود:

سازگاری ساختاری
حجیم سازی
توسعه قدرت حداکثر
تبدیل قدرت حداکثر به توان ودیگر ترکیبات قدرت
حفظ قدرت