برنج کابلی که با نام های برنگ کابلی و برنق از آن یاد میشود، دانه گیاهی است به نام گیاه برنج یا برنگ و نوع مرغوب آنرا از کابل افغانستان می آورند و برنج کابلی می نامند. دانه ای است کوچک و گرد و سیاه رنگ و نرم و از فلفل ریزتر و مغز آن سفید و مختصری تلخ مزه و بوی آن تند است به حدی که در هنگام کوبیدن این دانه گرد آن چون وارد بینی افراد گرم مزاج شود سبب خون دماغ آن می گردد. این دانه دو نوع است نوعی درشت تر و سیاه رنگ آمیخته با سفیدی است که گرم تر و اسفراغ آور است و نوع کوچکتر آن مایل به سرخی است و این از نظر داروئی قوی تر است و برای دفع انگلهای بدن بخصوص انگل های دستگاه گوارش بکار برده می شود و در دفع انگلها بسیار قوی است و انگل هایی که دارای کیسه می باشند کیسه آن ها را نیز از بدن جدا و دفع می نماید. به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام، برنج کابلی بهترین دارو برای کشتن و اخراج کرم کدو از بدن می باشد چه تنیای مسلح باشد که از خوک به انسان سرایت کرده و چه تنیای معمولی که از گاو گرفته باشند و دستور خوردن آن چنین است که مقدار دو مثقال برنج کابلی را با پنج مثقال خرما و پنج مثقال مغز گردو کوبیده و بصورت حلوا یا معجون در می آورند و شب وقت خواب یکجا می خورند. اما مقدار خوراک برای بچه های دو سال بقدر یک تا دو نخود از این معجون است که در آب حل کرده و به دهان اطفال میریزند و به اطفال چهار یا پنج ساله بقدر یک فندق صبح و یک فندق عصر داده می شود و طفل ده ساله نصف مقدار و از شانزده سال به بالا تمام مقدار مذکور را یک دفعه میخورند و اگر دارو را به مدت دو شب تکرار کنند اثر قطعی داشته و کرم را کشته و سر آنرا که به اندازه سر سنجاق است از روده جدا کرده و دفع می نماید.

برنج کابلی داروی دفع کرم کدو و انگلهای بدن

به تجربه رسیده که این دارو برای دفع کرم کدو از همه داروهای شیمیایی موجود در زمان حاضر بهتر است.