chcoclatee_600x450

پلی فنول ها  موادی  هستند که در شکلات و برخی از غذاها وجود دارد  و بر اساس نتایج یک پژوهش می توانند در مبتلایان به بیماری عروق محیطی مفید باشند. به  عبارت دیگر  پژوهشهای حاصل از این تحقیق نشان داد که پلی فنول ها می

توانند در این گروه  از بیماران به کیفیت راه رفتن کمک کنند، به عبارت دیگر این ترکیبات کمک می کنند تا بیماران در هنگام پیاده روی پیش از شروع درد مسافت بیشتری را طی کنند. بیماری عروق محیطی بیماری است که در آن عروق محیطی پاها، معده، بازوها و سر باریک می شود، این شرایط به ویژه در عروق پاها بسیار رایج است. کاهش جریان خون می تواند موجب درد، کرامپ یا خستگی در پاها یا ران ها در هنگام راه رفتن شود. نتایج این مطالعه در Journal of the American Heart Association. به چاپ رسید. این مطالعه از نوع پایلوت بود که در آن 14 مرد و 6 زن در دامنه سنی 78-60 در آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودنی ها به دو دسته تقسیم شدند، یک گروه شکلات تلخ و گروه دیگر شکلات شیری دریافت کردند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که طول مسافت پیاده روی در آزمودنی های گروهی که شکلات تلخ خورده بودند، به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. با وجود این، محققین این مطالعه پیشنهاد کردند که برای روشن شدن اثر طولانی مدت دریافت این ترکیبات بر بهبود گردش خون این دسته از بیماران نیاز به مطالعات بیشتری است.

منبع-http://www.yourdoctor.ir