تقسيمات كالبد شناسی عبارتند از: کالبد شناسی درشت، کالبد شناسی موضعی، کالبد شناسی جراحی، کالبد شناسی توصیفی، کالبد شناسی مقایسه‌ای، کالبد شناسی عملی، کالبد شناسی دستگاهی و کالبد شناسی نمونه ای. هر یک از تقسیم های کالبد شناسی را بصورت جداگانه با تصویر برای شما مراجعه کننده مجله پزشکی دکتر سلام توضیح خواهیم داد.

کالبد شناسی درشت: همانطور که از اسمش پیداست، شناخت اعضاء بزرگ بدن بدون استفاده ازمیکروسکوپ موردنظر بوده و دامنه بررسی آن شامل بررسی اعضاء بزرگ بدن است.

کالبد شناسی درشت

 

 

کالبد شناسی موضعی: بررسی دستگاههایی که دریک قسمت از بدن قرار دارد را مورد مطالعه قرارداده، طی آن به بررسی اجزاء متشکله و سازنده آن عضو مثل پا، شکم و سینه می پردازد.

کالبد شناسی موضعی

کالبد شناسی جراحی: این نوع کالبد شناسی آگاهی لازم و کافی را بهنگام اعمال جراحی در خصوص محل اعصاب  و عروق  به پزشک می دهد.

کالبد شناسی جراحی

کالبد شناسی توصیفی: مورد بررسی قرار دادن یک دستگاه از ابتدا تا انتها را کالبد شناسی توصیفی گویند، که در آن بدن انسان را از جهت دارا بودن اعمال مشخصی به دستگاه های جداگانه تقسیم می‌کنند که با همدیگر ارتباط دارند. این دستگاه ها به سه دسته عمده طبقه بندی می‌شوند.

الف) دستگاه های ارتباطی:

دستگاه های ارتباطی عبارتند از: دستگاه حرکتی (استخوان ها، مفاصل و عضلات) دستگاه  عصبی و دستگاه  حواس.

 دستگاه های ارتباطی

 

ب) دستگاه‌های تغذیه‌ای:

این دستگاه‌ها، نیز شامل چند دستگاه است که عبارتند از : دستگاه های گوارش، گردش خون، تنفس، ادراری و غدد مربوط به آن ها.

دستگاه‌های تغذیه‌ای

ج) دستگاه‌های تولید مثلی:

این دستگاه‌ها، شامل دستگاه تناسلی مرد و زن می‌باشد که هر كدام از یک عضو اصلی به نام بیضه (در مرد) و تخمدان (در زن) بوجود آمده‌اند. که سلول های مخصوص تناسلی (اسپروماتوزوئید و اوول) را تولید می کند و نیز تعدادی مجاری و غدد وابسته که حرکات و ترکیب و رشد سلول های مذکور را میسر می‌سازند.

کالبد شناسی مقایسه‌ای: مقایسه دستگاههای مختلف بدن با یکدیگر و یا مقایسه افراد مختلف با یکدیگر را مورد بررسی قرار می دهد.

کالبد شناسی مقایسه‌ای

کالبد شناسی عملی: یا کالبد شناسی وظیفه ای که وظایف اعضاء مختلف بدن را مورد رسیدگی و مطالعه قرار می­دهد.

کالبد شناسی عملی

                                         

کالبد شناسی دستگاهی: در این نوع مطالعه و شناخت دستگاههای مثل گردش خون که قلب، عروق و خون را شامل می شود مورد نظر است.

کالبد شناسی دستگاهی

کالبد شناسی نمونه ای: انسانهای مختلف و نمونه هایی ازآنها از لحاظ جسمانی و بصورتهای ویژه مثل چاقی، لاغری ، میزان رشد عضلات و … را مورد بررسی قرار می دهد.