highfat

بر پایه  پژوهش یک  تحقیق جدید نشان داده شد که  داشتن  رژیم غذایی پرچرب و نیز سرشار  از فروکتوز در موش ها تاثیرات زیانباریبر روی کبد آن ها گذاشت.نتیج  حاصله از این  تحقیق  دیدگاه جدیدی را در باره  اثرات اضافه کردن فروکتوز

به یک رژیم پر چربی فراهم می نماید. به بیان دقیق تر در این مطالعه نشان داده شد که پیروی کوتاه مدت از یک رژیم غذایی غنی از چربی های اشباع و فروکتوز در مقایسه با یک رژیم پر چربی اثرات مخرب بیشتری بر کبد خواهد داشت. نتایج این مطالعه در Experimental Physiology چاپ شد. این مطالعه به سرپرستی دکتر Dr Susanna Iossa در دانشگاه ناپلس ایتالیا انجام شد. به بیان دکتر Iossa ،” نتایج مطالعه ما نشان داد که افزودن فروکتوز و انواع شیرین کننده های نوشیدنی ها و غذاهای بسته بندی شده به رژیم پر چربی اثرات مضر زیادی را بر کبد اِعمال خواهد کرد.” وی در ادامه افزود؛ ” ما در این مطالعه از مدل حیوانی استفاده کردیم تا بتوانیم اثرات رژیم پر چربی به همراه شکر مازاد و نیز رژیم پر چربی به تنهایی را ارزیابی کنیم. رژیم غذایی پر چربی و غنی از فروکتوز شبیه رژیم غذایی است که بسیاری از مردم در کشورهای شرقی از آن تبعیت می کنند.” محققین در این مطالعه موش های بالغ را به سه گروه تقسیم کردند؛ گروه رژیم غذایی کم چرب، رژیم غذایی پر چربی یا یک رژیم غذایی غنی از چربی و فروکتوز. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی پر چربی و غنی از فروکتوز موجب کاهش حساسیت به انسولین در کبد و افزایش محتوای چربی در کبد گردید.

  منبع-http://www.yourdoctor.ir