حالت های ایستادن

آناتومیکی و معمولی

 

ایستادن آناتومیکی:

 در بررسی های آناتومیک استفاده می‌شود. در این حالت کف دست ها رو به جلو است،  پاها موازی و با فاصله کمی قرار دارند و برای مطالعه حرکت های ساعد،  مچ، کف دست و انگشتان به کار می‌رود .

وضعیت تشریحی ( آناتومیک) Anatomic Position

هنگام صحبت کردن در مورد آناتومی بدن انسان، بدن باید در وضعیت آناتومیکی باشد. یعنی در وضعیتی که در آن فرد روی هر دوپا ایستاده، پشت صاف، سر مستقیم و رو به جلو، دستها به حالت آزاد در کنار بدن آویزان، کف دستها رو به سمت جلو و انگشتان نیز صاف و نوک آنها به طرف پائین باشد.

حالت های ایستادن - آناتومیکی (تشریحی) و معمولی

ایستادن معمولی:

در این حالت شخص به طور مستقیم و راست ایستاده پاها مشابه حالت قبلی بوده ولی دست ها آویزان و آزاد در کنار بدن به طوری که کف دست ها رو به پاها می باشد قرار دارند. این حالت در حرکت قسمت های مختلف  بدن( باستثناء ساعد و دست) استفاده می‌شود.