برای تشخیص حرکات انسان بدن را به سه سطح ساجیتال، فرونتال و هوریزنتال تقسیم بندی می کنند. این سطوح فرضی هستند. هریک از این سطوح را به صورت مختصر با عکس توضیح داده ایم. در قسمت های دیگر سایت دکتر سلام می توانید توضیحات بیشتر را مطالعه کنید.

 سطوح و صفحات فرضی بدن انسان

سطح سهمی (ساجيتال) sagittal:

سطحی است که از جلو به عقب کشیده شده و بدن را به دو نیمه چپ و راست تقسیم می­کند.

سطح سهمی (ساجيتال) sagittal

سطح عرضی (فرونتال Frontal، کرنال coronal):

سطحی که بدن را به دو نیمه قدامی و خلفی  تقسیم می­کند.

سطح عرضی (فرونتال Frontal، کرنال coronal)

سطح افقی (هوریزنتال Horizontal):

سطحی که بدن را به دو نیمه بالایی و پایینی تقسیم می­کند.

سطح افقی (هوریزنتال Horizontal)