با تعین وضیت بدن در فضا این امکان به وجود می آید تا در خصوص آن دسته از عناصر مخصوص که مسئول تحقق شکل و حرکتند، بحث می کنیم. بزرگترین بخش بدن انسان استخوان بندی است که از مجموعه ای از قطعات سخت و درهم تنیده تشکیل شده است.

استخوان یک بافت زنده

هر چند به نظر می رسد که استخوان ماده غیر زنده است، اما در حقیقت، بافت خیلی فعالی است که برای درک کامل ساختار آن باید آن را به طور دقیق و  در سطح میکروسکپی ( ریز بینی ) مورد مشاهده قرار داد. بدون دستگاه استخوانی و استخوان بندی بشر چیزی بیشتر از یک توده گوشتی نیست و این توده نخواهد توانست حرکت های هما هنگی مانند راه رفتن یا گرفتن را اجرا کند همچنین آهسته ترین ضربه به سر یا سینه سبب می شود که مغز یا قلب آسیب ببیند. حتی امری حیاتی مانند جویدن نیز یرای بشر ناممکن می شود.