استخوان ها در بدن انسان دارای وظایفی هستند در این بخش به مهمترین وظایف استخوان ها اشاره می کنیم. می توان به وظایف بیشتری نیز اشاره کرد اما مهمترین وظایف استخوان ها در بدن انسان که در آناتومی حائز اهمیت است عبارتند از:

  • داربست یا چهارچوب نیرو مقاومت
  • ذخیره سازی مواد معدنی
  • اتصال عضلانی
  • محافظت از اندامهای حیاتی مثل قلب و ریه
  • ذخیره سازی چربی و تولید سلولهای خونی

 

وظایف استخوان ها