images.jpgبصببر زبان ‌آوردن‌حرف‌های ‌زشت‌ کودک معزل بسیاری از پدر و مادران است، ناسزاگویی ،بددهنی،گفتار ناپسند از جمله رفتارهای این کودکان است

سمیه باقری اظهارکرد: بسیاری ‌از اعمال‌ فرزندان از عملکرد والدین‌ نشأت‌ می‌گیرد و کودکان‌ رفتارهای ‌پدر و مادر را به‌طور ناخودآگاه در خود‌ درونی‌ می‌کنند.

وی با بیان اینکه رفتارهای‌ درون ‌فکنی‌شده ‌جزو معیارهای نهادینه ‌شده‌ کودک ‌قرار می‌گیرند و سپس‌ او مطابق ‌این ‌معیارها عمل می‌کند که به ‌این‌ فرآیند همانند سازی‌ می‌گویند، افزود: کودک‌ والدین‌خود را به ‌عنوان‌ اولین‌ الگوهای ‌زندگی‌ می‌پذیرد و چون ‌به ‌آنها عشق‌ می‌ورزد و آنان ‌را سمبل‌هایی‌ قوی ‌دانسته و رفتار والدین‌ را شاخص ‌و الگو قرار می‌دهد.

باقری با اشاره به اینکه گاهی‌ بین ‌درون‌فکنی ‌یک ‌رفتار و بروز آن ‌فاصله‌زمانی ‌وجود دارد، خاطرنشان کرد: در پاره‌ای از اوقات کودک‌ گفتاری‌ ناپسند را ماه‌ها قبل‌ از زبان‌پدر یا مادر شنیده، اما برون‌ ریزی‌آن‌ مدت‌ها بعد صورت‌ می‌گیرد.

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مرکز بهداشت شهرستان ایلام ادامه‌داد: رفتار ناصحیح با کودکان آنان را در مسیر ناسزاگویی قرار می‌دهد.

وی گفت: چه ‌والدین‌ حرف‌های ‌زشت‌ را به ‌فرزند خود بگویند و چه‌ درحضور او در برابر فرد دیگری ‌این‌گونه‌ گفتار را به‌ کار ببرند، کودک، آنها را می‌آموزد و در موقعی که مناسب ببینند بر زبان ‌می‌آورند.

باقری گفت: بسیاری ‌اوقات‌ کودکان ‌عامل‌ بدزبانی ‌یکدیگرند و در مهد کودک، مدرسه، کوچه ‌و هر جای‌ دیگری‌که ‌بچه‌ها فرصت‌بازی و به ‌خصوص‌درگیری‌ با هم‌ را پیدا کنند، ممکن‌است ‌این‌ بدآموزی ‌صورت‌ بگیرد.

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مرکز بهداشت شهرستان ایلام از دیگر عوامل‌بروز بدزبانی‌ در بچه‌ها، بکارگیری‌ کلام‌ زشت‌ به‌عنوان‌ اعتراض‌ دانست و تصریح‌کرد: کودک‌ با بر زبان ‌آوردن‌ این‌گونه‌ حرف‌ها اعتراض‌ خود را نشان‌ می‌دهد که آنها احساس‌می‌کنند فقط‌ با ادای ‌این‌گونه‌ کلمات ‌است‌ که‌ تخلیه‌ می‌شوند و می‌توانند نارضایتی‌خود را نشان‌ دهند.

وی در ادامه ناسزاگویی در کودکان را عاملی برای خنداندن اطرافیانش در نظر می‌گیرد، افزود: گاهی‌ که ‌کودک ‌خردسال‌ برای ‌اولین ‌بار از کلمات ‌زشت‌ استفاده ‌می‌کند، موجب‌خنده ‌و مزاح‌ اطرافیان‌ می‌شود و این‌گونه ‌برخورد از همان‌ابتدا برای ‌او حکم‌تشویق ‌به ‌انجام‌ این ‌رفتار را خواهد داشت ‌و به ‌تدریج‌ به‌آن‌عادت‌ می‌کند.

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی اضافه کرد: یکی از نکاتی که نباید به سادگی از کنار آن گذشت، بیان این نکته است که گاهی کودکان‌ با بر زبان ‌آوردن‌حرف‌های ‌زشت‌ می‌توانند به‌خواسته‌های‌ خود برسند. بنابراین ‌بدزبانی ‌را راهی‌ برای‌ رسیدن‌ به ‌اهداف‌ خود تلقی ‌می‌کنند و در درازمدت‌ جزو رفتار آنان‌ خواهد شد.