glutamin

بر پایه  تحقیقات انجام شده در اشخاص مبتلا به دیابت نوع 2  اندازه  اسیدآمینه  گلوتامین درگردش خون دربدن از مقدار نرمال کمتر است.

محققان با پژوهشی که بمدت 6 هفته بصورت دوسوکور، کنترل شده با پلاسبو بروی 66 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 انجام دادند، متوجه شدند که افزودن گلوتامین به رژیم غذایی این افراد می تواند به کاهش وزن و بهبود مدیریت دیابت آنها کمک کند.

در این تحقیق بصورت تصادفی به افراد شرکت کننده مکمل های خوراکی گلوتامین یا پلاسبو داده شد. از 66 فرد شرکت کننده ، تنها  53 بیمار تحقیقات را کامل کردند  از این تعداد 27 نفر در گروه گلوتامین و 26 نفر در گروه پلاسبو حضور داشتند.

به هر بیمار روزانه  30 گرم اسیدآمینه ی گلوتامین 3 بار در روز با هر وعده ی غذای اصلی داده شد. در پایان مطالعه ، تفاوت معنی داری درتوده ی چربی بدنی، اندازه ی دور کمر، مقدار قندخون و متوسط مقدار هموگلوبین A1Cبین دو گروه مشاهده گردید.

تفاوت در توده ی چربی بدنی( +0.05کیلوگرم با گلوتامین دربرابر +1.05کیلوگرم در گروه شاهد با p=0.01) و درصد چربی بدنی (+0.01%درمقابل  +1.36%) بین دو گروه مشاهده گردید. علاوه بر این  کاهش قابل توجهی در اندازه ی دور کمر(-1.33در برابر +2.34سانتی متر با p<0.001) مشاهده گردید.

مقدار قندخون ناشتا بطور قابل توجهی درگروه گلوتامین درمقایسه با   یا دارونما مشاهده  گردید(-0.79دربرابر -0.06میلی مول درلیتر با p=0.04).همچنین تفاوت معنی داری درمتوسط مقدار هموگلوبین A1Cبین دو گروه مشاهده شد (p=0.04). همچنین تفاوت معنی داری  بین مقدار  فشار خون سیستولیک  بین گروه گلوتامین و پلاسبو مشاهده شد. (p=0.005).

گلوتامین تأثیری بر کلسترول تام، کلسترول HDL, LDL، تری گلیسریدها و پروتئینهای واکنشی Cنداشت.

 بر اساس نتایج بدست آمده مصرف 30 گرم گلوتامین درروز پس از هر وعده ی غذای اصلی به کاهش مقدار قند خون، چربی بدنی، اندازه ی دورکمر، فشارخون سیستولیک  تا حدی کمک می کند. برای تأیید این نتایج با توجه به مزایای بالینی مصرف گلوتامین  در بیماران دیابتی که برای مدیریت متابولیسم خود با مشکلاتی مواجه هستند نیازبه مطالعات بیشتری با تمرکز در این زمینه وجود دارد.

منبع-http://diabetestma.org