virus

وجود ویروسی که در سیستم گوارش انسان به حیات خود اد امه میدهد  در طی چندین دهه از نظر محققان  پنهان مانده بود. در این پژوهش که به مدیریت پژوهشگران  کالج ایالتی سن دیه گو اجرا شد

دانشمندان دریافتند که بیش از نیمی از جمعیت جهان میزبان یک ویروس  جدید بنام crAssphageهستند که یکی از شایع ترین انواع باکتریهای روده ای بنام Bacteriodetesرا آلوده می کند.

دانشمندان تصور می کنند که این شاخه از باکتریها با چاقی، دیابت و سایر بیماریهای مرتبط با روده مرتبط می باشند. نتایج این تحقیق در مجله ی Nature Communicationsمنتشر گردید.

دکتر Robert A. Edwardsپرفسوربیوانفورماتیک دردانشگاه سن دیه گو (SDSU) و همکارانش کاملاً تصادفی به این کشف دست یافتند. آنها با همکاری با دکتر Dutilhدر مرکز پزشکی دانشگاه Radboudدر هلند، از نتایج مطالعات قبلی بروی ویروس های ساکن روده به منظور شناسایی ویروس های جدید استفاده کردند.

آنها در DNAی نمونه های گرفته شده از مدفوع 12 نفر، متوجه ی یک خوشه ی خاص از DNAویروسی شدند که طول آن حدود 97 هزار جفت باز بود و همه ی نمونه ها دارای این DNAی ویروسی بودند. هنگامیکه دکتر Edwardsو همکارانش بدنبال این ویروس در یک لیست جامع از ویروسهای شناخته شده می گشتند، ویروسی با این مشخصات نیافتند.

سپس محققان برای یافتن این ویروس به پایگاه داده های پروژه ی میکروبیوم انسانی انستیتوملی بهداشت (HMP) مراجعه کردند همچنین پایگاه اطلاعاتی MG-RASTآزمایشگاه ملی آرگون را برای یافتن این ویروس جستجو کردند و مجدداً مشاهده نمودند که این نمونه از DNAبه وفور درنمونه های بدست آمده از مدفوع انسانی یافت می شود.

برای اثبات اینکه DNAویروسی که آنها درداده های کامپیوتری یافته اند واقعاً درطبیعت وجود دارد، دکتر Mokiliویروس شناس دانشگاه SDSUاز تکنیک شناخته شده ای بنام amplificationDNAبرای یافتن مکان ویروس در نمونه های اصلی استفاده کرد. این تکنیک برای تدوین داده های اطلاعاتی میکروبیوم موسسه ی ملی بهداشت نیز بکار رفته بود. دکتر Mokiliمی گوید: با این روش ما یک اثبات بیولوژیکی بدست آوردیم که نشان می دهد این ویروس که در کامپیوتر شناسایی  شده بود، واقعاً درنمونه ها وجود دارد.

 این ویروس جدید در نیمی از نمونه های انسانی یافت می شد اما کسی از آن اطلاعی نداشت. به گفته ی دکتر Edwardsاین غیر معمول نیست که به دنبال یک ویروس جدید بگردید و یک ویروس جدید را بیابید اما این موضوع بسیار غیر معمول است که ویروسی را پیدا کنید که در بسیاری از افراد وجود دارد. این واقعیت که این ویروس در اطلاعات میکروبیومی با این وفور موجود بوده است اما ناشناخته مانده است مایه ی تعجب است.

وجود گسترده ی  این ویروس در بسیاری از افراد نشان می دهد که این یک ویروس جدید نیست. دکتر Edwardsمی گوید: ما اساساً درهر جمعیتی که به دنبال آن گشتیم آنرا پیدا کردیم،  این به ما نشان می دهد که قدمت وجود این ویروس به قدمت انسان می رسد.

دکتر Edwardsو گروهش از آنجائیکه از برنامه ی the cross-assembly softwareبرای یافتن این ویروس استفاده کردند،نام این ویروس را crAssphageگذاشتند.

برخی از پروتئین های موجود در DNAویروس crAssphageمشابه  با پروتئین هایی  بود که در ویروس های دیگر به خوبی شناخته شده اند . این موضوع  به گروه دکتر Edwardsکمک کرد تا بتوانند تشخیص دهند که این ویروس جدید یک باکتریوفاژ است که باکتریها را  آلوده کرده و در داخل باکتریها همانند سازی می کند. آنها با استفاده از تکنیک های نوآورانه ی بیوانفورماتیک پیش بینی کردند که این باکتریوفاژ خاص از طریق آلوده ساختن شاخه ی  شایعی از باکتریهای روده ای بنام Bacteriodetesتکثیر می یابد.

باکتریهای Bacteriodetesدر انتهای روده زندگی می کنند دانشمندان به نقش مهم آنها در ارتباط با چاقی مشکوک هستند، اینکه باکتریوفاژ crAssphageچه نقشی دراین  فرآیند  بازی می کند هدف تحقیقات آتی این محققین خواهد بود.

جزئیات بیشتر درباره ی crAssphageبسختی بدست آمده است. هنوز مشخص نیست که این ویروس چگونه منتقل می شود اما واقعیت  این است که این ویروس در نمونه های مدفوع نوزادان بسیار جوان یافت نشد بنابراین از طریق مادر به فرزند منتقل نمی شود اما در دوران کودکی به انسان منتقل می شود. آرایش DNAویروس بشکل حلقوی است، کارهای آزمایشگاهی نشان داد که این ویروس یک  تکDNAدارد اما ثابت شده است که جداسازی آن کار مشکلی است.

دکتر Edwardsمی گوید: ما می دانیم که این ویروس در کدام باکتریها در روده زندگی می کند اما هنوز نتواسته ایم آنرا جدا کنیم.

هنگامیکه ویروس جدا شود، دانشمندان امیدوارند که بتوانند نقش آنرا در چاقی بررسی کنند. امکان دارد این ویروس بطریقی فعالیت باکتریهای Bacteriodetesرا در کلنیمیانجی گری کند اما آیا باکتریوفاز crAssphageسبب تحریک یا سرکوب فرآیندهای مرتبط با چاقی در روده می شود؟ این موضوعی است که هنوز مشخص نیست.

 این ویروس ممکن است همچنین برای جلوگیری یا کاهش سایر بیماریهایی که تحت تأثیر روده هستند  نظیر دیابت یا بیماریهای گوارشی بکار گرفته شود.

پس از درک بهتر این فرآیندها ممکن است دانشمندان بتوانند در آینده  درمان بیماریها را بصورت  فردی بر اساس  این ویروس انجام دهند. این ویروس می تواند کلید  “درمان با فاژی شخصی و اختصاصی” باشد. دکتر Edwardsمی گوید: با شناسایی نوع خاصی از این ویروس درهر فرد و دستکاری آن می توان باکتریهای مضر را هدف قرار داد  و سپس آنرا به فرد برگرداند و “درمانهای فاژی” را ابداع کرد.

منبع-http://diabetestma.org