این‎روزها قهرمانان شهرمان کم نیستند. جایی کادر درمانی سفیدپوش و جایی دیگر پاکبان های نجیب با لباس های رنگارنگ برای از میدان به در کردن بیماری هم قسم شده اند.

این میان شاید ما نیز تکلیفی به دوش داریم چون مسئولیم. در قبال سلامت خودمان، فرزندان و عزیزان‎مان. در قبال سلامت همشهری هایی که در هر لباس برای سلامت ما تلاش می کنند. در قبال بچه هایی که نزدیک دوماه است مدرسه نرفته اند. در قبال هر چیزی که دور می ریزیم! پس در خانه می مانیم اما بی تفاوت نیستیم. ما خود را مسئول می‌داند که در کنار صفحه «اینجاروب تهرونه» از همه شهروندان شهر تهران برای مشارکت در «تفکیک زباله خانگی در زمان کرونا» دعوت کند. این دعوتنامه یک امضا دارد#من_ قهرمان_شهرم. هر شهروندی برای پیوستن به این کمپین کافی است:

ویدئوی دعوتنامه را انتشار دهد

متعهد به تفکیک زباله باشد

حداقل سه نفر از دوستانش را به این کمپین دعوت کند

و زباله های خشک تفکیک شده را به صفحه اینجاروب تهرونه تحویل دهد.

پس برای قطع زنجیره کرونا، قهرمان شهرمون باش!