tubeFeeding

این روزها  در بیمارانی که به هر علتی مری شان  خراب شده  و یا نیاز به  در آوردن آن از بدن پیدا میشود پزشکان جراح ازبخشی از معده و یا روده خود بیمار استفاده میکنند تا یک مری جدید برای او  درست کنند. البته کارکرد این مری خیلی نرمال  نخواهد بود و علاوه بر آن پزشک مجبور است بخشی از معده و یا روده را فدا کند که این هم  شاید مشکلاتی را برای بیمار بوجود آورد.

اینک گروهی از محققان سوئدی در قالب یک همکاری بین المللی روش جدیدی را در تولید یک مری مصنوعی به کار گرفته اند. آنها ابتدا مری خود بیمار را گرفته و تمامی سلول های آن را جدا میکنند. چیزی که باقی میماند تنها یک داربست از مری است. همین داربست خواص مکانیکی و شیمیایی مری را به همراه دارد.

سپس آنها سلول های بنیادی را از مغز استخوان فرد گرفته و آنها را در داربست باقی مانده از مری میگذارند. بعد از سه هفته این سلول ها تمایز پیدا کرده و تبدیل به سلول های مری میشوند. سپس محققین این مری را درون بدن فرد مجددا کار میگذارند. نکته جالب اینجا است که در آزمایشات انجام شده، سلول های بنیادی وارد شده به داربست توانسته بود تمای بافت های مری مانند سلول های اندوتلیال (که سطح داخلی لوله مری را میسازند)، سلول های عضلانی، عروق خونی و اعصاب را مجددا بسازند.

چون سلول های استفاده شده در این تحقیق از بدن خود بیمار بدست آمده بود به توسط سیستم دفاع ایمنی وی پس زده نشد. این تحقیقات فعلا در مراحل آزمایشگاهی و حیوانی است و محققین در صددند تا آن را برای دیگر اعضاء مانند قلب هم بکار ببرند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir/