به گفته پزشکان ترکيب هاي ويتامين(Bکمپلکس)به علت تنظيم ترشحات غده تيروئيد که نقش گوارش را در بدن به عهده دارد باعث کاهش وزن در افراد و تقويت روحيه در آنان مي شود.

به گزارش دکتر سلام و به نقل از پايگاه خبري BBC: اگر متابوليسم صحيح بدن انجام شود به طوريکه غذايي مصرف مي شود در دستگاه گوارش هضم شود مقدار چربي ذخيره شده در بافت هاي بدن نيز کاهش مي يابد در نهايت منجر به تناسب اندام و کاهش وزن مي شود.
بنابراين گزارش، به گفته پزشکان ويتامين B6 به همراه روي باعث بهبود گوارش و هضم غذا در بدن مي شود ويتامين هاي B2، B3 در تنظيم ترشحات غده تيروئيد که مسئول هضم غذايي است نقش مهمي را ايفا مي کند.
يادآور مي شود،مصرف ترکيبات گوناگون ويتامين B علاوه بر ايجاد کاهش وزن در افراد باعث تقويت روحيه و ايجاد آرامش و از بين رفتن اضطراب مي شود.