به گزارش مرکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، مشاور ریاست و رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با راه اندازی سامانه در سرورهای خارج از کشور دانشگاه آزاد ، ایمیل بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه راه اندازی شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، مشاور ریاست و رئیس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با راه اندازی سامانه در سرورهای خارج از کشور دانشگاه آزاد ، ایمیل بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه راه اندازی شد. آقای صابری اظهار داشت:‌ با راه اندازی آدرس ایمیل بین الملل از این پس کلیه سازمانهای حقوقی داخلی و خارج از کشور از طریق ارسال نامه های الکترونیکی به وسیله ایمیل سازمانی ، استعلامات خود در زمینه مسائل فارغ التحصیلی دانشجویان را به ایمیلinfo@iau.ac.ir.university ارسال نمایند وی خاطر نشان نمود که نتیجه ایمیل های دریافتی پس از بررسی به سازمان ارسال کننده اعلام خواهد شد و همچنین ایمیل های که به نشانی غیر از ایمیل مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.