epaper-vs-nexus

تحقيقي که در دانشگاه Princeton انجام گرفت نشان داد که شماري از افرادي که مطالب در صفحات کمي نامتعارف تر به آنها ارائه شده بود مي توانستند اطلاعات را بهتر به خاطر آورند. تحقيقات نشان مي دهد قرار دادن متن به شکلي که خواندن آن را کمي مشکلتر و با چالش بيشتري روبه رو سازد باعث يادگيري و ماندگاري بيشتر مي شود.

خواندن جزوه به ویژه در زمان امتحان اهمیت فراوانی دارد اما یک نوع خاص آن می‌تواند باعث کسب نمرات درسی پایین‌تر شود. کارشناسان با مطالعه بر روی دو گروه داوطلب که یک کتاب را به دو حالت دیجیتال و سنتی مطالعه کرده‌اند، دریافته‌اند خواندن کتاب به صورت دیجیتالی باعث کاهش تمرکز بر روی آن می‌شود.

گفتنی است خواندن کتابهای ebook ساعت کاهش تمرکز، کاهش حس همدلی با کتاب کاهش وارد شدن به جزئیات حوادث و درک خواننده‌ از متن می‌شود.
کارشناسان به افراد دوستدار کتاب توصیه می‌کنند در صورت تمایل به درک کامل متن کتاب انتخابی از کتابهای سنتی کاغذی استفاده نمایند.
لمس کاغذ با انگشت سبب اثرگذاری بالاتری در خواننده می‌شود.