در نظر داریم شما را با ساختار گوش انسان آشنا کنیم. گوش آدم ها از سه قسمت گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی تشکیل شده است. که هر یک را توضیح می دهیم تا با ساختار گوش آشنا شوید.

ساختار گوش | گوش خارجی، میانی و داخلی

نام لاتین گوش خارجی (outer ear)، گوش میانی (Middle ear) و گوش داخلی (inner ear) است. 

گوش خارجی که شامل بخشی است که شما می توانید ببنید که تشکیل شده از دو بخش به نام لاله گوش و کانال گوش می باشد.در انتهای ان پرده گوش واقع شده است که گوش خارجی را از گوش میانی جدا می کند که پرده گوش یک غشای محکم کشیده شده همچون پوست طبل است.

گوش میانی یک محفظه پر از هوا می باشد و از سه استخوان بسیار کوچک به نام های چکشی ،سندانی و رکابی ساخته شده است.این استخوان ها به هم متصل می باشند و استخوان رکابی که اخرین استخوان است با گوش داخلی مرتبط است .فطای موجود در گوش میانی از طریق شیپور استاش با پشت بینی در تماس است.

گوش داخلی از دو جزء تشکیل شده است حلزون گوش هنگام شنیدن صدا درگیر می شود و دهلیز های موجود در گوش داخلی به تعادل بدن کمک می کنند و حلزون گوش یک شکل حلزون مانند دارد که از مایع پر شده است و دارای سلول های مو مانند می باشد که همان سلول های حسی می باشند.این سلول تبدیل امواج صوتی به امواج الکتریکی را بر عهده دارد که حلزون گوش به یک عصب متصل است که اطلاعات را به مغز انتقال می دهد.

سیستم دهلیزی از شبکه ای لوله مانند تشکیل شده که به ان ها ساختار های نیم دایره ای می گویند که دارای راهرو ها و دالان هایی نیز می باشند که این سیستم دهلیزی دارای سلول های حسی می باشند ولی به جای انکه صوت را تشخیص دهند حرکت را تشخیص می دهند.هر دو سیستم هم حلزون گوش و هم سیستم دهلیزی انتقال دهنده های سیگنا لهای الکتریکی به مغز می باشند.