3slide18

بر اساس  یک مطالعه  جدید نشان داده شد که کم خوابی و ناکافی بودن خواب شبانه در نوجوانان موجب کاهش کارکرد فکری و نیز افزایش وزن آن ها می گردد. به بیان دقیق تر، یافته های حاصل از این مطالعه

نشان داد که میزان چاقی در سن 21 سالگی نوجوانانی که در سن 16 سالگی بیش از 6 ساعت در شبانه روز نمی خوابیدند، 20 درصد بیش تر از افرادی بود که در سن نوجوانی به طور تقریبی 8 ساعت در شبانه روز می خوابیدند. ( مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها توصیه کرده است که نوجوانان نیاز به 9 تا 10 ساعت خواب در شبانه روز دارند).  هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر کم خوابی بر بروز چاقی در سال های بعدی زندگی بود. محققین در این مطالعه، داده های مربوط به 10000 نوجوان آمریکایی را در دامنه سنی 16 تا 21 سال و در بین سال های 1995 تا 2001 بررسی کردند. براساس یافته های این مطالعه گزارش شد که در حدود 5/1  نوجوانان 16 ساله کمتر از 6 ساعت در شبانه روز می خوابند. میزان بروز چاقی در این گروه و در سن 21 سالگی 20 درصد بیش تر از نوجوانانی بود که به اندازه ی کافی ( بیش از 8 ساعت ) می خوابیدند. خواب کافی در دوران نوجوانی نه تنها به عملکرد ذهنی بهتر بلکه به رشد بهتر اندام ها نیز کمک می کند.  یافته های حاصل از این مطالعه در Journal of Pediatrics منتشر شد.

منبع-yourdoctor