bloodglucose11

پژوهشگران استرالیایی کشف کردند کنترل سختگیرانه  قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 سبب  ناپایداری ریسک نارسایی کلیوی در این بیماران سالها بعد از بازگشت به رژیم مراقبتهای ساده دیابت می شود.

مطالعات دانشمندان نشان می دهد 5.5سال پس از رژیم سختگیرانه ی کنترل قندخون مبتنی بر رژیم دارویی gliclazide MR*،بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 درمعرض خطر به مراتب پایین تری برای نارسایی کلیوی (نیاز به  دیالیز یا پیوند) قرار می گیرند. همچنین خطر مرگ ومیر یا ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی دراین  بیماران افزایش یا کاهش نمی یابد.

این تحقیق تحت نام ADVANCE-ONتوسط موسسه ی بهداشت جهانی جورج در 20 کشور جهان انجام گردید. دراین تحقیق 8500 بیمار از یازده هزار بیماری که درسال 2011 ثبت نام شدند، تحت پیگیری قرار گرفتند. بیمارانی که مقدار قندخون آنها به شدت توسط  رژیم دارویی مبتنی بر gliclazide MRکاهش یافته بود، سالها پس از بازگشت به رژیم معمول مراقبتهای دیابت با خطر کمتری برای نارسایی کلیوی مواجه بودند (این افراد از سال 2008 تحت مراقبت های معمول دیابت قرار گرفتند).

نویسنده ی ارشد این  مقاله  پرفسور Zoungasاز وین می گوید: یافته های این تحقیق اهمیت مدیریت موثر و فعال قندخون برای حفاظت از کلیه ها در بیماران  مبتلا به دیابت  نوع 2 را پررنگ  تر کرده است.

اومی افزاید : با استفاده از رژیم  سختگیرانه ی کنترل قندخون منافع قابل توجهی از نظر حفاظت  از کلیه ها  نصیب بیماران می شود درحالیکه ایمنی قلبی آنها  به خطر نمی افتد، این رژیم درمانی فواید دراز مدتی برای  کلیه ها به همراه دارد.

یافته های جدید دیگر این تحقیق نشان می دهد کنترل فشارخون دارای فواید  زیاد اما گذاریی در مورد خطر مرگ به همه ی دلایل و وقایع  قلبی است بنابراین کنترل فعالانه ی فشارخون  بوسیله ی داروهای perindoprilو indapamideباید در کوتاه مدت و بلند مدت ادامه داشته باشد.

درجهان 382 میلیون نفر به دیابت مبتلا هستند که حدود 90 درصد این افراد که از دیابت نوع 2 رنج می برند که علت اصلی نارسایی کلیوی می باشد. دیابت موجب عوارض قلبی-عروقی، نابینایی، نارسایی کلیوی، قطع  اندام های انتهایی وسکته می شود و یکی از ده علت برتر مرگ ومیر درجهان است.

در میان این عوارض شدید، بیماری مرحله ی انتهایی کلیوی درطی 20 سال گذشته درمیان  این بیماران کاهش یافته است.

*Gliclazide Modified release:فورمولاسیون جدیدی از داروی gliclazideکه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در روز یکبار از آن استفاده می کنند، ماتریکس هیدورفیلی این فورمولاسیون جدید موجب آزاد شدن  مداوم دارو به موازات پروفایل گلایسمیک 24 ساعته بیماران می گردد.

منبع-diabetestma