getty_rf_photo_man_serving_salad

پژوهش مطالعه  جدید ثابت کرد که اضافه وزن در میانسالی با افزایش ریسک بوجود آمدن زوال عقلی در سال های آینده همراه است، با وجود این قدرت این  ارتباط به میزان بسیاری به سن شخص بستگی دارد. این مطالعه از نوع cohort  بود و بر روی 450000 شخص چاق در انگلیس انجام شد. پژوهشگران در این تحقیق، گزارش مرگ ومیر و پزشکی افراد را در سال های 1999 تا 2011 در انگلیس بررسی کردند. سن آزمودنی ها در این پژوهش بالای 29 سال بود. تعدادی از افراد سالم به صورت گروه کنترل در نظر گرفته شدند. این پژوهش برای اولین بار نشان داد که چاقی در دهه ی 30 زندگی موجب افزایش 3 برابری خطر بروز زوال عقلی در سال های بعدی زندگی خواهد شد. به بیان دقیق تر، گزارش های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که ضریب خطر بروز زوال عقلی بر اثر چاقی در دامنه ی سنی 40 تا 49 سال، به حدود 7/1 کاهش یافت. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛ دکترMichael J. Goldacre، “نتایج مطالعه ی ما نشان داد که یک رابطه ی علت و معلولی در افراد چاق در زمینه ی اثر چاقی در بروز زوال عقلی وجود دارد. چاقی با افزایش خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی همراه است، و می توان گفت که زوال عقلی نیز یکی دیگر از خطرات چاقی است.” یافته ای حاصل از این مطالعه در مجله ی Postgraduate منتشر شد.

منبع-yourdoctor