15

وقتی ازدواج میکنید ناپایداری در آن بسیار دشوار است .نه خوشحال هستید و نه ناراحت .آشفتگی عاطفی به شما سختی میدهد. لیست زیر برخی ازمواردی است که نشان میدهد ازدواج ناپایداری دارید.

1- بی ا عتمادی

شما  و همسرتان به همدیگر اعتمادی ندارید  پس پایداری در ازدواج برای شما هیچ معنی و مفهومی ندارد. یک ازدواج بدون نیاز به اعتماد و صداقت نمیتواند پایدار بماند

2-استدلال ثابت

اگر شما با همسرتان بدون هیچ دلیلی بحث میکنید ، این باعث مشکلاتی در ازدواج میشود و همواره به همدیگر شک دارید.  استدلالهای ثابت باعث ناپایداری در ازدواج میشود و مشکلات بسیاری را در زندگی بوجود می آورد

3-بدون برنامه ریزی های آینده

در صورتیکه برای روزهای آینده برنامه ریزی نداشته باشید ،البته منظور برنامه ریزی برای بچه ها نیست ،کلا برای زندگی برنامه ریزی  نداشته باشید  به این معنی است که همسرتان  در آینده   قصد ادامه زندگی  با شمارا ندارد

4- نداشتن صمیمت جنسی

صمیمیت جنسی راهی برای نشان دادن عشق و علاقه  به همسر است. در صورتیکه هیچ صمیمتی وجودنداشته باشد، ازدواج شما ناپایدار است . اگر به همسرتان علاقمند نیستید  به این معنی است که  عشق شما کاهش یافته است  و در آینده ازدواج بی ثباتی خواهید داشت و باعث آشفتگی عاطفی میشود و سلامتی شما را تحت تاثیر قرار می دهد.

5-اگر شما هرچیزی را از همسرتان پنهان میکنید  به این معنی است که شما در ازدواج هیچ ارتباطی به هم ندارید و این عدم ارتباط  می تواند باعث بی ثباتی در ازدواج شود

6-انتظارات بیش از حد

اگر انتظار شما از همسرتان بیش ازحد انتظار است،  مطمئن باشید در آینده نزدیک، ازدواج ناپایداری خواهید داشت که منجر به ایجاد مشکلات در زندگی میشود.

7- سرزنش

اگر شریک زندگی  خودرا سرزنش میکنید،  این  رفتار تاثیر منفی در ازدواج میگذاردو به این معنی است  که شما به همسرتان اعتماد ندارید و آماده مسئولیت نیستید این فقدان اعتماد میتواند باعث مشکلات مختلف دیگر میشود