original

اندازه مردمک احساسات را نشان می دهد. اندازه مردمک ممکن است به دلیل اینکه شما ترسیده اید، عصبانی هستید، درد دارید، عاشق شده اید یا تحت تاثیر مواد دارویی هستید نیز تغییر کند.

محققان دانشگاه لیدن هلند دریافتند که تغییرات آنی اندازه مردمک چشم معیار خوبی برای پیش بینی و دقت تصمیمات آنان است.

بررسی ها نشان می دهند، افزایش اندازه مردمک، شاخصی برای پیش بینی کارایی است.محققان با انجام آزمایشات و مطالعاتی بر روی داوطلبان زیادی دریافتند آن دسته از افرادی که تصمیمات را در مدت زمان طولانی پیگیری می کنند و مشورت می کنند مردمک چشم بزرگتری دارند.

گفتنی است، اندازه مردمک چشم معیار مناسبی برای انجام مطالعات روانشناسی می باشد و افرادی که با عجله و زود برای انجام تصمیمات اقدام می کنند به مراتب مردمک چشم کوچکتری نسبت به سایرین دارند.