محققان آمريكايي يك واكسن آنفلوآنزا را در سلول هاي حشرات كشت و توليد و براي نخستين بار با موفقيت بر روي انسان آزمايش كردند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، به گفته محققان دانشگاه دوچستر با استفاده از اين روش واكسن سريعتر از حالت و روش مرسوم توليد مي شود.
بنابراين گزارش، محققان در فصل آنفلوآنزاي سال هاي 2004 و 2005، 306 نفر را با اين واكسن واكسينه كردند كه اين افراد 86 درصد كمتر از افراد واكسينه نشده تحقيق مبتلا به آنفلوآنزا شدند.
بر اساس اين گزارش، تا به حال كمترين زمان كشت واكسن در تخم مرغ بود و ميزان مواد گرفته شده از هر تخم مرغ براي يك انسان كافي بود.
يادآور مي شود: واكسن تهيه شده به روش جديد يك تا دو ماه سريعتر توليد مي شود و براي بكارگيري نيز امنيت بيشتري دارد، زيرا در توليد آن از هيچ ويروس زنده اي استفاده نشده است.