exercise

تحقیقات  یکی پس از دیگری ثابت می کنند که حرکات ورزشی  تاثیرات مفید بسیاری دارد. پژوهشگران در یک تحقیق جدید اثبات کردند که حرکات ورزشی می تواند برای آن گروه از بیمارانی مبتلا  به سرطان که   شیمی درمانی می کنند، تاثیرات مثبتی دارد . به عبارت دیگر، همراه شدن حرکات ورزشی و شیمی درمانی در مقایسه با شیمی درمانی به تنهایی اثر برجسته تری برای جمع شدن تومور داشت. محققین در این مطالعه بر روی مدل حیوانی کار کردند. آن ها موش های مبتلا به ملانوما را به دو گروه شیمی درمانی+ فعالیت ورزشی و گروه شیمی درمانی تقسیم کردند. این مطالعه به سرپرستی دکتر Joseph Libonati انجام شد. وی و همکارانش علاقه زیادی برای کشف اثر محافظتی فعالیت ورزشی بر عوارض جانبی رایج داروهای ویژه ی درمان سرطان بر قلب داشتند. در مطالعات پیشین نشان داده شده است که انجام فعالیت ورزشی پیش از شروع شیمی درمانی می تواند اثرات مفیدی را برای بیماران مبتلا به سرطان داشته باشد.  با وجود این، مطالعه ای در زمینه اثر همزمان فعالیت ورزشی و شیمی درمانی انجام نشده بود. موش ها در این پژوهش روزانه 45 دقیقه و 5 بار در هفته بر روز تردمیل راه می رفتند. پس از دو هفته محققین بافت قلب موش ها را ارزیابی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان فیبروز ( حاصل از شیمی درمانی) در قلب موش هایی که همزمان با شیمی درمانی ورزش می کردند کم تر از گروهی که تنها شیمی درمانی می شدند. مقاله ی مرتبط با این مطالعه در مجله ی American Journal of Physiology منتشر شد.

منبع-yourdoctor