A doctor with stethoscope examining red heart

بر اساس تحقیقات یک پژوهش جدید در دانشگاه فایلند ثابت شد ش که اسیدهای چربی که اشباع نشده اند غیر اشبا ک چند پیوند دوگانه جانبه دارند می توانند در کاهش ریسک  بروزبوجود آمدن بیماری کرونر قلبی مؤثرتاثیر گذار باشند. منابع غذایی این اسیدهای چرب عبارتند از ماهی،‌روغن های گیاهی و مغزها هستند. پژوهشهای حاصل از این مطالعه نشان داد که خطر بروز بیماری های قلبی می تواند در اثر جایگزینی اسیدهای چرب غیر اشباع با چربی های اشباع کاهش یابد. مطالعه پیشین نتوانستند رابطه ای را بین دریافت اسیدهای چرب اشباع و بروز بیماری های قلبی و عروقی نشان دهند. به بیان دیگر کاهش دریافت اسیدهای چرب اشباع به طور قطع با کاهش بروز بیماری های قلبی و عروقی همراه نخواهد بود. بدین منظور محققین در این مطالعه به ارزیابی دقیق رابطه ی جایگزینی اسیدهای چرب اشباع با غیر اشباع یا با کربوهیدرات ها بر بروز بیماری های قلبی و عروقی پرداختند. در این پژوهش 1981 مرد در دامنه سنی 42 تا 60 سال و در سال های 1984 تا 1989 را بررسی کردند. یافته های  حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که دریافت اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه می تواند موجب کاهش مرگ میر  ناشی از بیماری های قلبی و به ویژه بیماری کرونر قلبی گردد. با وجود این جایگزینی اسیدهای چرب اشباع با کربوهیدرات ها اثر معناداری بر کاهش بروز بیماری های قلبی نداشت. یکی از یافته های عجیب این مطالعه،‌افزایش بروز بیماری های قلبی عروقی در اثر دریافت اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه بود. مقاله ی مرتبط با این پژوهش در مجله  Arteriosclerosis, Thrombosis & Vascular Biology منتشر شد.

منبع-yourdoctor