cute-child-1920x1080-1
همدلی یک عمل لازم حمایتی برای افراد خانواده محسوب میشود که به افراد درون خانواده کمک میکند تا مرحلههای بحرانی زندگی را بهخوبی پشت سر بگذارد

خانواده نسبت به جامعه بیشترین تأثیر را در ایجاد همدلی در فرد دارد محیط پیرامونی و جامعه اثرگذاری چندانی در ایجاد این صفت ندارد.
امیرهوشنگ مهریار روانشناس گفت: همدلی نیز مانند صفات دیگر انسان چون خونگرمی و خونسردی در افراد مختلف متفاوت است عمده دلیل میزان کم همدلی در افراد به محیط پدر و مادر و شرایط فرهنگی وی باز می‌گردد.
وی افزود: محیط خانوادگی و فرهنگی که فرد در آن رشد کرده و پرورش یافته است می‌تواند در میزان همدلی فرد مؤثر واقع شود به طور حتم وجود همدلی در فرد ریشه فرهنگی دارد.
این روانشناس ادامه داد: هنگامی که صفتی در یک فرد وجود نداشته باشد این مسئله به محیط خانواگی فرد باز می‌گردد خانواده نسبت به محیط جامعه می‌تواند بیشتر در ایجاد همدلی فرد تأثیر بگذارد محیط پیرامونی و جامعه اثرگذاری چندانی در ایجاد یک صفت مانند همدلی در فرد ندارد.