1

بسیاری از ورزش هایی که انجام می دهیم، نیاز به استفاده هوای زیاد وجوددارد. راههایی برای افزایش  ظرفیت ریه ، که بازده اکسیژن را زیاد کند. با این تمرینات روزانه، شما میتوانید ظرفیت ریه را افزایش دهید

1-      نفس عمیق بکشید

،22-استنشاق یک نفس عمیق

3

3-      به صورت خود آب بزنید

4

4- عضلات خودرا شل کنید و نفس خو درا نگهدارید

5

5-   بازدم آرام و سه چهاربار تکرار کنید