پودر-پروتئین

بکارگیری مکمل های ورزشی این روزها زیاد شده است.  ورزشکاران در جستجوی بوجود آوردن ماده ای هستند . یک دسته از پژوهشگران تحقیقی را به منظور نتیجه گیری تاثیر مکمل سویا و پروتئین وِی بر مقدار تستوسترون، ‌گلوبولین متصل شونده به هورمون های جنسی و ارزیابی هورمون کورتیزول پس از یک مرحله فعالیت ورزشی مقاومتی انجام دادند. بسیاری از ورزشکاران مقاومتی برای افزایش مقادیر استروژن و در نتیجه افزایش توده و قدرت عضلانی خود اقدام به خوردن پروتئین سویا می کنند. به همین دلیل محققین سعی کردند در این مطالعه به ارزیابی اثر دو پروتئین وِی و سویا بر مقادیر هورمون های آنابولیکی و کاتابولیکی بپردازند،‌پس از یک وهله فعالیت ورزشی مقاومتی سنگین در ورزشکاران نخبه مرد پرداختند. بدین منظور 10 ورزشکار مرد با حدود سنی 20سال به سه گروه مکمل تقسیم شدند:‌1)‌پروتئین وِی 2) پروتئین سویا یا 3) گروه کنترل. آزمودنی ها در طول دوره ی پژوهش هیچ مکمل غذایی و رژیمی مصرف نکردند. در طول 14 روز آزمودنی ها در حدود 20 گرم از مکمل ها را خوردند. سپس آزمودنی ها 6 ست با 10 تکرار و با 80 درصد حداکثر وزنه ای که می توانستند بلند کنند،‌تمرین کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که پس از 14 روز مکمل یاری سویا مقادیر تستوسترون سرمی آزمودنی ها کاهش یافت. در کل،‌پروتئین وِی موجب کاهش مقادیر کورتیزول در دوره ی بازیافت شد. محققین پیشنهاد کردند که مکمل یاری پروتئین موجب تغییر پاسخ های فیزویولوژیکی به یک نوع خاص فعالیت ورزشی می شود با برخی تفاوت ها که به دلیل نوع پروتئین است.  مقاله ی مرتبط با این مطالعه در Journal of the American College of Nutrition منتشر شد.

منبع-yourdoctor