celery1
پژوهشها نشان می دهند که کرفس از حالت  فراموشی جلوگیری می کند. در واقع این سبزی  از بوجود آمدن دمانس بعلت پیری جلوگیری میکند. کرفس شامل نوعی فلاونوئید است که  مقدار رسوب پروتئین های عامل بوجود آمدن دمانس را در مغز به طور زیادی  کاهش می دهد.
برای انجام این مطالعه ژن آلزایمر به تعدادی موش وارد شد، نتایج نشان داد که فلاونوئید دیوسمین موجود در کرفس روند بروز بیماری آلزایمر را در موش ها به شدت کاهش داد.

در گیاهان دیگری مانند بابونه و فلفل دلمه سبز نیز از این نوع فلاونوئید یافت می شود.

منبع-http://www.seemorgh.com