به گفته دكتر برديا استاد كالج پزشكي مينوتسا در آمريكا مصرف منظم و هميشگي آسپرين ها مطابق تجويز پزشكان احتمال خطر مرگ و مير ناشي از سرطان رامي دهد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري رويترز دكتر برديا استاد كالج پزشكي مينوتسا در صدمين سمينار سرطان در آمريكا آثار مثبت آسپرين ها در تقويت سيستم دفاعي بدن را خيلي بيشتر از داروهاي ضد التهاب عنوان كرده است.
بنابراين گزارش و به گفته دكتر برديا اين نتايج حاصل تحقيقات انجام شده بر روي 23 هزار زن در دوازده سال است كه در اين ميان مصرف قرصهاي آسپرين نرخ مرگ و مير در افراد مبتلا به سرطان را به طور چشمگيري كاهش داده است.
ياد آور مي شود: مطالعات قبلي تاثير داروهاي ضد التهاب و آسپرين ها را در جلوگيري از بروز برخي سرطانها نظير سرطان سينه يكسان مطرح كرده بود.