photos.demandstudios.com_getty_article_79_96_493175989

با توجه به  ارزیابی های پژوهشی جدید، کنترل قندخون در  ازای یک نفر از هر 5 فرد مبتلا به دیابت با تنظیم یک اصول تغذیه ورزشی تحت نظارت بهبود نمی یابد.

براساس مقاله ای که در مجله ی انجمن غدد درون ریز Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism  منتشر شده است، انجام ورزش برای بهبود مدیریت دیابت در همه ی افراد دیابتی موثر نیست و از هر 5 فرد مبتلا به دیابت یک نفر از انجام ورزش منظم به فواید مرتبط با کنترل قندخون دست نمی یابد.

قندخون افراد مبتلا به دیابت نوع 2 به دلیل مقاومت به انسولین افزایش می یابد، از آنجائیکه چاقی و فقدان تحرک فیزیکی دو عامل کلیدی برای ابتلا به دیابت نوع 2 هستند، پزشکان غالبا انجام ورزش منظم و تغییر شیوه ی زندگی را برای جلوگیری از ابتلا به دیابت یا مدیریت قندخون بیماران مبتلا به دیابت توصیه می کنند.

پرفسورSparks  از بیمارستان فلوریدا و موسسه ی تحقیقاتی سانفورد برنهام در اورلاندوی فلوریدا می گوید: اکثر افراد مبتلا به دیابت از انجام برنامه ی ورزشی مستفیض می شوند اما براساس تحقیقات اخیر ما مشخص گردید یک اقلیت قابل توجهی از افراد مبتلا به دیابت نوع2 به دلیل داشتن ژنهایی از فواید متابولیسمی مشابه ای با انجام ورزش برخوردار نمی شوند.

دانشمندان به بررسی مطالعات بالینی که در آن افراد مبتلا به دیابت نوع2 در برنامه های ورزشی شرکت کرده بودند (مطالعات حیوانی و انسانی) پرداختند. محققان دریافتند در 15 تا 20 درصد از افراد مبتلا به دیابت نوع2 با انجام ورزش هیچ بهبودی در کنترل مقدار قندخون، حساسیت به انسولین یا میزان قابلیت چربی سوزی که اصطلاحاٌ  به آن تراکم میتوکندری عضلات می گویند، مشاهده نمی شود. مطالعات ژنتیکی و حیوانی نشان داد مقاومت به ورزش در DNA  کد گذاری شده است و از طریق توارث از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود.

پرفسور Sparks  می گوید: برای تعیین اینکه افراد در معرض خطر ابتلا به دیابت به برنامه ی ورزشی پاسخ می دهند یا خیر باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.

الگوهای ژنتیکی و اپی ژنتیکی می تواند کلید تمایز بین این دو گروه باشد. با در دست داشتن این اطلاعات ما می توانیم مداخلاتی با اهداف خاص و درمانهایی برای این افراد را ابداع کنیم که از آن بیشترین منافع را کسب کنند و از سوی دیگر روش های درمانی جدیدی را برای کمک به کسانیکه بدن آنها به ورزش پاسخ نمی دهد شناسایی کرده و بکار گیریم.

منبع-diabetestma