heartbleed

با این تست شخصیت شناسی جالب به راحتی متوجه می شوید تاچه حد تاثیر گذار و تاثیر پذیرید!با ما همراه باشید.


با کمک پرسشنامه زیر درعرض چند دقیقه از میزان اثرگذاری خودآگاه شوید

پرسشنامه خود اثربخشی که توسط شیرر و مادوکس تهیه شده، احساسات و واکنش های افراد را در موقعیت های مختلف زندگی توصیف می کند. برای پاسخگویی، هر جمله را با دقت بخوانید و مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق هستید. برای این کار از یک مقیاس 14 درجه ای استفاده کنید که در آن عدد 1 نشاندهنده «کاملا مخالف» و عدد 14 نشاندهنده «کاملا موافق» است.

1- وقتی برنامه ریزی می کنم مطمئن هستم که از عهده انجام آن برمی آیم.

2- یکی از مشکلات من این است که سر موقع، کار را انجام نمی دهم.

3- اگر نتوانم کاری را در نوبت اول انجام دهم، آنقدر تلاش می کنم که بتوانم آن را انجام بدهم.

4- وقتی اهدافی مهم برای خود تعیین می کنم، به ندرت به آنها دست پیدا می کنم.

5- کارها را ناتمام رها می کنم.

6- از مواجهه با مشکلات خودداری می کنم.

7- اگر چیزی خیلی پیچیده به نظر برسد، حتی زحمت امتحان کردن آن را نیز به خود نمی دهم.

8- وقتی مجبور باشم کار ناخوشایندی را انجام دهم، آنقدر آن را پیگیری می کنم تا به پایان برسانم.

9- وقتی تصمیم می گیرم کاری را انجام دهم، بی درنگ آن را انجام می دهم.

10- وقتی دارم چیز جدیدی یاد می گیرم، اگر از همان اول موفق نشوم، زود آن را رها می کنم.

11- وقتی مشکلات پیش بینی نشده ای اتفاق می افتد به خوبی با آنها مواجه می شوم.

12- از تلاش برای آموختن چیزهای جدیدی که سخت به نظر می رسند، خودداری می کنم.

13- شکست باعث می شود سخت تر تلاش کنم.

14- به توانایی خود در انجام کارها اطمینان دارم.

15- من متکی به خود هستم.

16- به راحتی دلسرد می شوم.

17- به نظر می رسد قادر نباشم با اکثر مشکلاتی که در زندگی پیش می آید، مقابله کنم.

18- برایم دشوار است که دوستان جدیدی پیدا کنم.

19- اگر از کسی خوشم بیاید، به جای اینکه منتظر شوم او به سراغ من بیاید، من به سراغ او می روم.

20- اگر از کسی خوشم بیاید ولی دوست شدن با او دشوار باشد زود او را رها می کنم.

21- اگر با کسی دوست شوم که نسبت به من بی اعتنایی کند، زود دلسرد نمی شوم.

22- در مناسبت های اجتماعی، نمی توانم به خوبی خودم را اداره کنم.

23- من دوستان خودم را به خاطر توانایی هایی که در دوستیابی دارم پیدا کرده ام.

نمره گذاری

ابتدا نمره سوالات شماره 2، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20 و 22 را معکوس کنید. سپس با محاسبه حاصل جمع نمرات، نمره خود را در اثربخشی به دست آورید. البته می توانید نمره خود را در دو زیرمقیاس «خود اثربخشی کلی» شامل سوالات 1 تا 17 و «خود اثربخشی اختصاصی» شامل سوالات 18 تا 23 نیز محاسبه کنید.

تفسیر نتایج

اگر در این آزمون نمره بالا به دست آورده اید، احتمالا به توانایی خودتان در ایجاد تحول در زندگی و دستیابی به اهداف تان اطمینان داشته و نسبت به کسانی که در این آزمون نمره پایین کسب کرده اند، به موفقیت های بیشتری می رسید.