cute-baby-baby-luminastock
کودکان نيز گاهي اتفاقاتي را به ياد مي‌آورند.به نظر روان‌شناسان، ناتواني در به يادآوردن خاطرات کودکي در بزرگسالان به دليل ناتواني حافظه شيرخواران و کودکان کم‌سن و سال نيست.

دانشمندان دریافتند اگر موضوعی برای یادآوری و ثبت خاطرات در نوزادان مطرح باشد، آنها تنها چیزهایی را به خاطر می‌سپارند که خوب است.
پدر و مادر با کودک پنج ماهه خود صحبت و بازی می‌کنند و نمی‌دانند که آیا کودک این خاطرات را روزی به یاد می‌آورد یا نه؟
در این بررسی، محققان حرکات چشم نوزادان را مورد بررسی قرار داده و به نتایجی دست یافتند.
آنها افزودند: با بررسی بر روی نوزادان دریافتیم که احساسات مثبت کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در خاطر آنها می‌ماند.
راس فلوم سرپرست این تحقیق اظهار کرد: نوزادان نسبت به آنچه حس مثبت دارند، آن را حفظ و نگهداری می‌کنند.
به گزارش ایسنا، این مطالعه در مجله Infant Behavior and Development منتشر شده است.