تغییرات در اقتصاد حرکت

 

در این بخش می خواهیم در مورد اقتصاد حرکت صحبت کنیم و همچنین روش های بهبود اقتصاد حرکت که باعث بهتر شدن و تغییرات می شود.

دو شاخص مهم در عملکرد استقامتی

1- کسری از VO2MAX که می تواند برای مدت زمان های طولانی حفظ شود. این شدت، آهنگ یا برونده توانی به روش های مختلفی همانند آستانه لاکتات یا حداکثر مقدار لاکتات در شرایط فعالیت یکنواخت کمی سازی می شود.
2- اقتصاد حرکت که به صورت مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اجرای کار معین کمی سازی می شود.

 

روش های بهبود اقتصاد حرکت:

1- بهبود تکنیکی: همانند اجرای بی نقص تکنیک کشش دست شنا که به کاهش کلی هزینه خالص حرکت منجر می شود.
2- بهبود کارایی سلولی: که به کاهش هزینه سوخت و سازی در فرآیند تولید ATP منجر می شود.