science-012013-001-617x416

دوست دارید سالم و سلامت باشید پس به روحیاتتان سری بزنید تا بفهمید منشا ناراحتی تان از کجاست شاید ریشه در شخصیتتان داشته باشد.

در این مطالعه از 121 زن و مرد سالم در گروه‌های مجزا خواسته شد تا به یک پرسشنامه شخصیتی پاسخ دهند و با این شیوه درون‌گرا و برون‌گرا بودن آنها مشخص شود. پس از این مرحله از این افراد نمونه‌های خونی گرفته شد و یافته‌ها نشان داد کسانی که برون‌گرا بوده و روابط اجتماعی بهتری داشتند از سیستم ایمنی مقاوم‌تری در مقابله با میکروب‌ها داشتند در حالی که در افراد محتاط و درونگرا سیستم ایمنی بدن، عملکرد خوبی نداشت.

به گزارش دکتر سلام به نقل از هافینگتن‌پست، به اعتقاد یکی از کارشناسان سلامت دانشگاه ناتینگهام در انگلیس هنوز عامل این تاثیرپذیری مشخص نشده و معلوم نیست که آیا شخصیت اجتماعی بر سیستم ایمنی بدن تاثیرگذار است یا برعکس؟