محققان مي گويند سالمندان سالمي که براي جلوگيري ازسکته مغزي بطورمرتب آسپرين مصرف مي کنند ممکن است به اين طريق خودرادرمعرض خطربيشترقراردهند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از بي بي سي ِ نتايج يک مطالعه درانگلستان نشان داده است طي25 سال گذشته تعداد موارد سکته مغزي مرتبط با داروهاي رقيق کننده خون مانند اسپرين يا وارفارين ي 8 برابرشده است.
اين خطربه ويژه درسنين بالاي 75 سال بيشتراست وآسپرين ممکن است بيش ازانکه براي سالمندان سالم مفيد باشد به انها آسيب برساند.به گفته سرپرست اين تحقيق پروفسورراث ول افزايش مصرف داروهايي مانند آسپرين قبل ازفشارخون به عنوان يک عامل وقوع سکته هوراژيک درافراد بالاي 75 سال بشمارمي رود.
بنابراين سالمنداني که سالمند وبه منظورپيشگيري از حمله قلبي يا سکته مغزي ازاين داروها به ويژه آسپرين مصرف مي کنند بايد توجه داشته باشند که گاهي ممکن است خطرات آنها بيشترازفوايد آن باشد.محققان توصيه مي کنند افراد با کنترل فشارخون ِ داشتن رژيم غذايي سالم ِ پرهيزازدخانيات ي کاهش نمک وانجام حرکات ورزشي خطرات سکته مغزي را کاهش دهند.