به گفته محققان، دارويي براي درمان قطعي آسم تاكنون ارائه نشده است.

به گزارش دکتر سلام و به نقل از پايگاه خبري آبزرور، داروهاي متعددي براي كمك به كنترل آسم در كودكان در دسترس قرار دارد اما آزمايشهاي كلينيكي براي مقايسه مستقيم آنها انجام نشده است.
بنابراين گزارش، محققان تاثير و ايمني داروهاي مختلف آسم را بر روي كودكان سنين پايين كه مبتلا به آسم خفيف تا متوسط بوده بررسي كرده و دريافتند كورتيكو استروييدهاي استنشاقي، موثرترين داروي روزانه براي درمان آسم در اين كودكان است اما درمان قطعي و پيشگيري كننده آسم نيست.