limostatin

پژوهشکده دانشکده  پزشکی دانشگاه استانفورد هورمون جدیدی را درمگس پیدا کرده اند که فعالیت هورمون انسولین را کنترل میکند. این کشف به ابداع  معالجات جدید برای پیشگیری با دیابت کمک می کند.

 دانشمندان برای اولین بار نشان دادند هورمونی بنام limostatinکه درمگس سرکه وجود دارد پس از یک دوره ی ناشتا یا گرسنگی موجب پایین نگاه داشتن مقدار انسولین دربدن می شود. لیمواستاتین بمنظور بازسازی بافت هایی که دچار گرسنگی  شده اند مانع از انتقال مواد مغذی به سلولهای چربی شده و آنها  را در خون نگاه می دارد تا به بافتهای مورد نظر حمل  شوند.

اگر چه این هورمون برای اولین بار درمگس سرکه fruit fliesکشف شد، اما محققان دریافتند هورمونی مشابه با  لیمواستاتین درانسان نیز وجود دارد.

محققان یک گروه از مگس های سرکه را برای مدت 24 ساعت گرسنه نگه داشته و به بررسی ژنی که در طول این مدت بیشترین رونویسی را دارد، پرداختند. یکی از این ژنها limostatinبود که عملکردی مشابه  با کمبود انسولین درمگس سرکه داشت.

محققان سپس بوسیله ی مهندسی ژنتیک، مگس هایی را پرورش دادند که قادر به تولید limostatinنبودند آنها متوجه شدند مقدار انسولین موجود در خون این مگس ها بیش از حد بالا می رود،  در نتیجه مقدار قند خون آنها  پایین می آید و تعداد سلولهای چربی آنها از آنچه باید باشد، بیشتر می شود.

سپس محققان متوجه شدند که لیمواستاتین مشابه با پروتئینی است که در انسان به نام Neuromedin Uشناخته می شود. این پروتئین فشارخون، اشتها وعملکرد هورمونها را کنترل می کند. دانشمندان به دلیل وجود شباهت این پروتئین انسانی با لیمواستاتین درمگس به عملکرد تنظیمی آن بر انسولین مشکوک شدند. قبل از این دانشمندان می دانستند که Neuromedin Uدرسلولهای بتای پانکراس وجود دارد، همچنین این ماده از ترشح بیش از حد انسولین از سلولهای بتا هنگامیکه مقدار قندخون بیش از حد  پایین است، جلوگیری می کند.

پرفسورKimاستاد زیست شناسی تکاملی می گوید: گرسنگی یا قحطی از قدیم وجود داشته است و راههای مقابله متابولیکی با آن به احتمال زیاد بسیار قدیمی است و در میان گونه های مختلف شباهت آن حفظ  شده است. این پژوهش بوضوح نقطه ی اتصال تکاملی مگس و انسان را در این  مورد مشخص کرد و روش جدیدی را برای تنظیم مقدار انسولین ترشح  شده درانسان آشکار نمود.

دکتر Acciliمدیر مرکز تحقیقات دیابت و غدد درون ریز دانشگاه کلمبیا می گوید: این پژوهش تأثیر شگرفی بر اطلاعات ما درباره ی متابولیسم دارد و رویکرد ما به درمان بیماریهایی نظیر دیابت را متحول خواهد کرد.

کشف limostatinهورمون جدیدی که می تواند ترشح انسولین را کاهش دهد، پیشرفت مهمی است و می تواند مشوق  پژوهشگران برای یافتن داروهای جدید برای مقابله با دیابت باشد.

منبع : diabetestma.org