1011-mens-secrets-art
این اسرار مردانه جالب را کمتر کسی می داند و از آن خبر دارد که ما در این مطلب برای خانم های عزیز پرده بر داشته ایم.

 هر مردی زمانی که در زندگی مشترک خود دچار مشکل گردد، با تصور این که شاید قادر به تأمین نیازهای خانواده اش نبوده و چنان مشکلاتی گریبان گیرش شده اند، به ناچار خودش را بیش از سابق به کارش مشغول می گرداند.
در این شرایط به قدری خودش را به کارش مشغول می نماید که از خانه و زندگی و زنش فاصله می گیرد. در چنین شرایطی زمان برای مرد سریع تر سپری می شود ولی زن که در انتظار شوهرش است، هر دقیقه از تأخیر بازگشت وی برایش به اندازه یک ساعت به نظر می رسد. مرد زمان حاضر نمی داند که حضورش در خانه تا چه اندازه برای زن امروزی اهمیت دارد.
مردان هر اندازه که خودشان را در استرس های ناشی از زندگی ببینند، به همان میزان خودشان را به کار مشغول می دارند. البته همین تغییر شیوه زندگی برای مردان نیز دشوار است؛ اما چاره ای ندارد و با تبعیت از خواسته های درونی در چنین شرایطی قرار گرفته و حتی در چنان وضعیتی همه چیز را فراموش می کند. همین فراموش کاری منجر به اهمال کاری در حق خانواده اش نیز می شود.
در چنین مقطعی از زندگی گویی مرد در ابتدای تونلی قرار می گیرد که تنها آن سوی تونل را منتهی به اهدافش می بیند. برای حل مشکل و نیل به هدفش سعی دارد از این تونل تاریک که اطرافش دیده نمی شوند سریعاً به نهایت آن برسد. حال آن که دیدگاه او کور شده است و در جوانب تونل نیازمندها و نیازمندی هایی هستند که بایستی به آن ها نیز توجه داشته باشد. مردان غالباٌ در چنین شرایطی حتی نزدیک ترین افراد زندگیشان را نیز فراموش کرده و در حق آن ها اهمال کاری می کنند.