sugar-1 (2)

براساس پژوهش یک تحقیق جدید نشان داده شد که استفاده زیاده از حد  شکر در رژیم غذایی پدر 1 تا 2 روز قبل از لقاح سبب افزایش ریسک بروز چاقی در نسل آینده می شود.  شواهد تایید میکند که دستگاه های تنظیم کننده استعداد چاقی در انسان و موش همانند هم هستند. پژوهشگران در این تحقیق بر روی چگونگی سازوکارهای به ارث بردن یک ویژگی سوخت و سازی و امکان تغییر این ویژگی ها متمرکز شدند. محققین نشان دادند که عوامل گوناگونی که توسط پدر منتقل می شود یا این که در محیط رحم وجود دارند می تواند بر سوخت وساز و نوع بدن جنین مؤثر باشد. این مطالعه به سرپرستی دکتر J. Andrew Pospisilik از انستیتوی اپی ژنتیک و ایمونوبیولوژی آلمان انجام شد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر نوسانات رژیم غذایی پدر بر نسل بعدی بود. این مطالعه بر روی دروزوفیلا ملانوگستر  یا مگس میوه انجام شد، محققین دریافتند که مداخلات رژیم غذایی جنس مذکر می تواند بر روی ترکیب بدنی نسل اول مؤثر باشد. به بیان دقیق تر افزایش محتوای شکر رژیم غذایی به واسطه افزایش بیان ژن موجب تغییرات اپی ژنتیکی می شود، که بدون تغییر توالی ماده ژنتیکی (DNA) موجب تغییر بیان ژن می شود. بیان یکی از نویسندگان این مقاله؛ ” ما در این جا از واژه های کامپیوتری استفاده می کنیم، ژن های ما سخت افزار هستند، و تغییرات اپی ژنتیکی نرم افزاری است که در مورد به کار گیری سخت افزار تصمیم می گیرد. رژیم غذایی پدر موجب برنامه ریزی مجدد نرم افزار اپی ژنتیک و در نتیجه تغییر تولید چربی در پسر می شود.”  مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Cell منتشر شد.