index.jpg65786

بیکار ماندن با روحیه و روان افراد چه می کند و چه تاثیرات منفی بر روح و روان آنان می گذارد؟شخصی که جویای کار است دچار نوعی بی ثباتی شخصیتی می شود!

منطقه اصفهان، محققان رفتارشناس دانشگاه استرلینگ در تحقیقات خود دریافتند، بیکاری و ناکامی در یافتن شغل مناسب علاوه بر تأثیرات جدی بر سلامت، تغییرات گسترده‌ای در اساس شخصیت فرد باقی بگذارد.

هرچند به نظر می‌رسد که شخصیت با گذشت زمان چندان تغییری نمی‌کند، اما محققان دریافتند که بیکاری باعث کاهش سطح وجدان می‌شود؛ این دسته از افراد انگیزه و حس دلسوزی خود را از دست داده و کمتر در مورد جهان اطراف خود کنجکاوی می‌کنند. هرچه میزان بیکاری فرد مدت زمان بیشتری بطول بیانجامد، این تغییرات بیشتر خواهند بود.

به منظور انجام این پژوهش، دو گروه شاغل و بیکار به مدت چهار سال مورد بررسی قرار گرفتند و در دو بازه زمانی متفاوت، پرسشنامه‌هایی را تکمیل کردند. در تکمیل اولین پرسشنامه همگی افراد شاغل بودند، اما در زمان تکمیل دومین پرسشنامه تعدادی از افراد شغل خود را از دست داده و بیکار شده بودند.

نتایج نشان می‌دهد، زمانی که افراد شغل خود را از دست می‌دهند، تغییرات چشمگیری در الگوهای شخصیتی از خود نشان می‌دهند که در صورت استخدام، این تغییرات کمی کاهش پیدا می‌کنند.

نتایج این پژوهش در مجله “Applied Psychology” منتشر شده است

ایسنا