rings

با نگاهی به انگشتان همسرتان می توانید وی را روانشناسی کنید و از برخی خصوصیات وی آگاه شوید.

 

 محققان دانشگاه مک گیل در نوزاد پسر ارتباطی بین  هورمون در رحم مادر،نمو دست یافتند که با رفتار آنها نسبت به زنان در بزرگسالی ارتباط دارد.
با توجه به یافته ها،مردان دارای کمترین  نسبت طول  بین انگشت اشاره و انگشت حلقه ، رفتار بهتری نسبت به زنان خود دارند ،طول انگشت را نیز سطح هورمون های مردانه تعیین می کند، به خصوص تستوسترون. یک نوزاد در حالی که در شکم مادر خود قرار گرفته است.دارای پایین ترین سطح هورمون های مردانه است.
Debbie Moskowitz در مصاحبه مطبوعاتی”می گویدتحقیقات  ما نشان می دهد که این  مردان روابط هماهنگ تر با زنان دارند؛ این رفتارهامنجربه  پشتیبانی و نگهداری روابط با زنان است.
محققان رفتار 155 شرکت کننده را بیش از 20 روز مورد مطالعه قراردادند تعاملات اجتماعی، سطح سازگاری، و تعداد دفعات در گیری های آنان را  ارزیابی کردند. آنها دریافتند مردان با تفاوت کم بین طول انگشت حلقه وانگشت اشاره ‘یک سوم سازگار تر و کمتر ستیزه جو بودند.
این نخستین بار نیست که انگشتان قادر به پیش بینی رفتار شده اند. دستها اکنون تبدیل به سرنخی شده اند برای آنچه رخ داده در شخص در حالی که در رحم مادر بوده است، و نیز حتی  به باروری، ابراز وجود زن، شادی، و حتی استعداد ابتلا فردرا به برخی بیماری ها مرتبط است.