corp_responsibility

مسئولیت پذیری و قبول مسئولیت امر بسیار مهم برای هر فرد است و کسی که قبول مسئولیت های زیادی می کند باید بتواند در این زمینه جوابگو باشد

علینقی فقیهی روانشناس گفت: افرادی که احساس مسئولیت بیش از حد می‌کنند، نگاه و بینش غلطی نسبت به هستی دارند.

وی افزود: افرادی که احساس مسئولیت بیش از حد می‌کنند، خود را نشناخته‌اند و جنبه شناختی آنها اشتباه است. گاهی نیز فرد مسئولیت بیش از حد می‌پذیرد به این معنا که جرأت بیشتری در او نسبت به دیگران مشاهده می‌شود.

این روانشناس با اشاره به ویژگی‌های افراد دارای احساس مسئولیت بیش از حد عنوان کرد: مسئله‌ای که در افراد دارای مسئولیت بیش از حد مهم جلوه می‌کند، درک درست یا نادرست آنها از این ویژگی در خودشان است. اینگونه افراد به هدف خود نظر خود نخواهند رسید و این ویژگی در فرد سبب می‌شود که فرد از هدف خود دور  گردد و به نتیجه مورد نظر نرسد.

فقیهی خاطرنشان کرد: افرادی که احساس مسئولیت زیادی می‌کنند، به طور معمول کارهای خود را به صورت ضابطه مندی انجام نمی‌دهد و عملکرد سنجیده‌ای نخواهند داشت.

 باشگاه خبرنگاران